1. Wat is het maximumbedrag wat ingelegd kan / mag worden ?

Er is geen maximumbedrag waarvoor kan worden ingeschreven. We zijn in onze financieringsstrategie uitgegaan van een Lotenlening van 150.000 euro en 500.000 euro bankkrediet. Maar alles wat we meer van de Lotenlening ophalen, kan in mindering worden gebracht van het bankkrediet. Dat heeft niet direct een voordeel op de rentevoet, maar vooral naar de terugbetaling. Die verloopt bij de Lotenlening jaarlijks in plaats van maandelijks. Bovendien kunnen we de terugbetaling van de Lotenlening afstemmen op het resultaat van het werkingsjaar. Dat kan niet met de aflossing van het bankkrediet.

2. Mag ik ook een Lotenlening afsluiten op naam van de kinderen ?

Ja, dat is natuurlijk mogelijk. Voor iedere tenaamstelling van de loten moet wel een afzonderlijk inschrijfformulier worden ingevuld om de correcte inschrijving in het lotenregister mogelijk te maken.

3. Is de Lotenlening fiscaal aftrekbaar?

Neen helaas is dit niet het geval, aangezien het om een lening gaat en niet om een schenking zijn de loten niet fiscaal aftrekbaar. Ook in het geval van een kwijtschelding van de terugbetaling van de loten of een schenking is dit in principe niet het geval. Aangezien de specifieke fiscale situatie van geval tot geval kan verschillen raden we u aan om advies in te winnen bij uw eigen adviseur.

4. Moet de rente worden opgenomen in een fiscale aangifte?

De 2% rente die aan de lening wordt gekoppeld, wordt beoordeeld als belastbare inkomsten uit de lotenlening. Voor een natuurlijke persoon zijn deze belastbaar als diverse inkomsten en het ontvangen nettobedrag (na aftrek inleg), verhoogd met de reële roerende voorheffing (art.107,par.3KB/WIB 1992). Hij moet ze niet aangeven omdat de roerende voorheffing bevrijdend werkt. Wat wil zeggen dat de VZW van hockeyclub Taxandria de voorheffing moet inhouden en afdragen aan de belastingdienst en de houder van de loten voorziet van een fiscaal attest hieromtrent.

5. Is de Lotenlening ook mogelijk voor vennootschappen ?

De Lotenlening lijkt ons een gewone lening die gegeven wordt tegen een normale intrestvoet. Bij uitbetaling van de intrest moet er roerende voorheffing ingehouden worden zodat het nettorendement bijvoorbeeld geen 2% bedraagt, maar 1,4%”.

Deelnemen aan de Lotenlening vanuit een vennootschap kan dus, maar met verlies van rendement owv roerende voorheffing. De lening, onder de vorm van een of meerdere loten van de Lotenlening, blijft voor het volle bedrag op de balans onder ‘vorderingen op meer dan 1 jaar – overige vorderingen’ totdat het eerste lot ter betaling wordt uitgeloot. Bij uitbetaling van een of meerdere loten wordt de waarde van deze uitbetaalde loten afgeschreven op de post vorderingen. De ontvangen intrest komt als inkomst onder financiële inkomsten in de resultatenrekening.

6.Hoe wordt een gift of schenking aan het Taxa 3.0 beoordeeld door de fiscus?

Alleen giften van een natuurlijke persoon of een vennootschap aan een erkende Vereniging of Instelling zijn fiscaal aftrekbaar. In principe komen verenigingen voor een erkenning in aanmerking. Maar gezien de doorlooptijd van de aanvraagprocedure en goedkeuringsproces als ook de administratieve verplichtingen hebben we besloten dit niet na te streven. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we giften en of schenkingen niet accepteren maar de fiscale afhandeling hiervan zou u met uw financieel adviseur moeten bespreken.

7. Wat bij een eventueel overlijden voordat er uitgeloot is ? Wordt er dan terugbetaald aan de erfgenamen ?

Het lot gaat dan over op de erfgenamen. Deze moeten bij de Raad van Bestuur aangeven dat het lot op hen is overgegaan op basis van een akte of attest van erfopvolging.

8. Hoe zit het met de fiscus ? Moet dit al dan niet aangegeven worden met een financieel overzicht ?

In principe moet dit aangegeven worden aan de fiscus of bij een eventuele successie. De VZW heeft hiertoe echter geen verplichting. De verplichting ligt bij de begunstigde van de loten.

9. Wat bij een plots veranderde persoonlijk situatie zoals bv. werkloosheid/ziekte, kan er dan eventueel met voorrang uitgeloot worden ?

Neen, dat kan helaas niet. Wat wel mogelijk is dat de loten onderhands verkocht worden zoals dat ook gebeurt met obligaties aan bedrijven. Momenteel bekijken we of we hiervoor een mogelijke procedure moeten opzetten via de Raad van Bestuur om zo een uitweg te kunnen bieden voor mensen die hun geld toch sneller nodig hebben. Op dit moment is dat echter nog niet uitgewerkt. We gaan bij de opstart van deze Lotenlening nog uit van het scenario dat de loten niet vroegtijdig opeisbaar zijn.

Bovendien zullen we het ontleende bedrag opsplitsen in loten van 50, 250 en 1,000 euro. Door de keuze van bepaalde categorie loten hoeft hierdoor niet het volledige bedrag geblokkeerd te blijven tot een bepaalde uitloting.

10. Wat gebeurt er bij een eventueel faillissement van VZW Taxandria?

Dit project is grondig bekeken volgens de principes van liquiditeit, eigen inbreng vs geleend kapitaal en terugbetaalcapaciteit. Indien gewenst willen we die details ook graag met jullie delen.

We moeten hierover wel duidelijk zijn. De uitgifte van deze Lotenlening staat niet onder toezicht van het FSMA en valt daardoor niet onder het depositogarantiestelsel. In geval van faillissement of ontbinding van de VZW Taxandria zijn de loten weliswaar direct opeisbaar door de schuldeisers. Maar in dat geval kan uitbetaling pas plaatsvinden nadat aan alle andere prioritaire verplichtingen is voldaan.

Maar hockeyclub Taxandria heeft de laatste 25 jaar al wel een erg positief resultaat neergezet. Een verhaal van een sterk groeiende hockeyclub en van engagement van haar leden. Dat engagement gaat al 25 jaar uit van verschillende generaties hockeyers die hun leden begeleiden in de uitoefening van de hockeysport, de club en de teams waarin gespeeld wordt.

De groei die de club doormaakt is de aanleiding voor de club om samen met de gemeente Oud-Turnhout en met technisch begeleiding van Ingenieursbureau KYBYS, dit project aan te vatten. We hebben er vertrouwen in dat we dit project tot een succes kunnen maken.

Als u meer meer info over de Lotenlening wenst, aarzel niet ons te contacteren.